Konsekvenser av ett dåligt ledarskap: Uppskattade kostnader

dåligt ledarskap

Att hitta och utveckla bra ledare är avgörande för en framgångsrik arbetsplats. Forskning visar att dåligt ledarskap kan ha betydande negativa effekter på både individuell hälsa och företagets resultat. En färsk doktorsavhandling, ”Akta dig för icke-stödjande ledare,” av Stefan Blomberg, psykolog och forskare vid Linköpings universitet, lyfter fram hur en passiv och icke-stödjande ledarstil kan skapa en miljö som trivs med konflikter och missnöje.

Stödjande ledarskap förhindrar konflikter och mobbning

Forskningen undersökte hur stödjande ledarskap påverkar förekomsten av mobbning på arbetsplatsen. Den indelade resultaten i två huvudområden:

  1. Riskfaktorer: Studien identifierade två riskfaktorer som ökar risken för mobbning – otydliga arbetsroller och individuell bristande hälsa.
  2. Stödjande Ledarskap: Resultaten visade att stödjande ledarskap har en avgörande roll i att förhindra de negativa konsekvenserna av riskfaktorerna. Genom att erbjuda stöd och tydlighet kunde ledare minska risken för konflikter och mobbning på arbetsplatsen.

Hur påverkar dåligt ledarskap företaget?

För att illustrera de faktiska kostnaderna för dåligt ledarskap kan man utgå från nedan siffror från Arbetsmiljöverket. Siffrorna är uppskattningar och varierar givetvis från fall till fall.

  1. Konflikter och Mobbning: Konflikter och mobbning leder till minskad effektivitet och hög sjukfrånvaro. För ett företag med cirka 30 anställda kan olösta konflikter kosta så mycket som 300 000 kr per anställd. Detta inkluderar kostnader för sjukskrivningar, omplaceringar och förlorad arbetstid.
  1. Bristande Ledarskap: Oklarhet kring ansvar och roller kan skapa otrygghet och förvirring bland de anställda. För ett företag med ungefär 30 anställda uppskattas kostnaden för bristande engagemang från anställda vara 2,3 miljoner kronor årligen.
  2. Dålig Ergonomi: Enkla saker som en obekväm stol eller felaktig skrivbordshöjd kan påverka hälsan negativt. En sjukskriven medarbetare kan kosta företaget 2740 kr per dag (lågt räknat)
  3. (För) långa arbetsdagar och hög arbetsbelastning: Utöver själva arbetsmiljön påverkar även arbetsvillkoren. För långa arbetsdagar och hög arbetsbelastning kan leda till stressrelaterade sjukdomar. Kostnaden för en utbränd medarbetare kan vara så hög som 388 000 kr för företaget.

Att rekrytera nya ledare är en viktig uppgift

Genom att förstå de reella konsekvenserna av ett bristande och till och med dåligt ledarskap och betydelsen av stödjande ledarskap kan företag bygga hälsosamma arbetsmiljöer. Dessa gynnar både de anställda och företagets framgång. Det är avgörande att investera i ledare som kan skapa en positiv arbetskultur, främja tydlighet och stödja medarbetarnas välbefinnande. Snabba tips (som tar sin tid att implementera och förverkliga dock) längs vägen:

  • Rekrytera rätt: en chefen behöver gilla att ha med människor att göra och kan skapa tillit.
  • Ledarskapspolicy och ledarträning: Var tydlig med att det är viktigt för organisationen att ha chefer som kan bygga relationer och bemöta medarbetare med respekt och empati.
  • Ledningen ska leva upp till policyn: Hur ledningen handlar genomsyrar arbetsplatsen och skapar trovärdighet.

 

Läs hela rapporten här.

dåligt ledarskap

Behöver du hjälp med rekrytering av er nästa chef? Kontakta oss!

rekrytera chefer chefsrekrytering